Raport compartiment de resort

 

Rapoarte 2019

 

Raport referitor la Proiectul de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2019 ... detalii

Raport de specialitate la Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.15 din 30.03.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale PAAR pentru comuna Pirtestii de Jos, actualizat ... detalii

Raport de specialitate la Proiectul de hotarare privind constituirea unei echipe de interventie in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind analiza studiului de inscriere a datelor in registrul agricol in semestrul II al anului 2018 ... detalii

Raport de specialitate la Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea pct. B "Protectie Sociala" al Cap IV din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr.16/19.05.2014 privind "Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru perioada 2014-2020" ... detalii

Raport de specialitate privind Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2019 ... detalii

Raport privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019 ... detalii

Raport de specialitate la Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2018 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Modernizare drum comunal DC 21 Cacica - Pirtestii de Jos, KM 5+600 - 7+100, in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava" ... detalii

 

Rapoarte 2018

 

Raport la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, pentru anul 2019 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind trecerea Drumului auto forestier Virfu Dealului 2,5 km din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA in domeniul public comunei Pirtestii de Jos si in administrarea Consiliului local al comunei Pirtestii de Jos ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli a comunei Pirtestii de Jos pentru trim. al III-lea al anului 2018 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind rectificarii bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2018 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexei 1 la HCL nr.38/16.08.2016 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea participarii cetatenilor, a institutiilor publice si agentilor economici la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a curateniei in interiorul localitatii Pirtestii de Jos ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind analiza studiului de inscriere a datelor in registrul agricol in primul semestru al anului 2018 ... detalii

Raport privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2018 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.06.2018 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Pirtestii de Jos in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava , precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare si completare a Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava ... detalii

Raport de specialitate la Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2018 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului intern de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, actualizat ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol 2015-2019 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului asistenta sociala din cadrul Primariei Pirtestii de Jos ... detalii

Raport de specialitate privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Raport referitor la Proiectul de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pirtestii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31 12 2017 ... detalii

Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizarii excedentului anului 2017 si a Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizarii excedentului anului 2017 si a Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, pe anul 2017, din excedentul bugetului local ... detalii

Raport la proiectul de hotarare privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2018-2019 ... detalii

Raport privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 ... detalii

Raport privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din com Pirtestii de Jos, jud.Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru anul 2018 ... detalii

Raport Compartimentul financiar -contabil, taxe si impozite locale si achizitii publice din cadrul Primariei comunei Pirtestii de Jos,in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completările ulterioare,propun spre aprobare Consiliului local Pirtestii de Jos proiectul de hotarare pentru aplicarea prevederilor OUG nr.44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale ... detalii

Raport avand in vedere adresa nr 5028/01 03 2016 emisa de Consiliul Judetean Suceava, prin care se aloca suma de 9863 lei pentru acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa , propun modificarea bugetului local cu aceeasi suma la venituri si cheltuieli conform anexei nr 1 ... detalii

Raport la proiectul de hotarare privind aprobarea întocmirii tuturor documentatiilor de
proiectare (deviz general, proiect tehnic, caiet de sarcini,detalii de executie, verificare si asistență
tehnica) pentru obiectivul de investiţie : "Amenajare/pavare cai pietonale pe DJ 178 A de la sediul Primariei comunei Pirtestii de Jos pană la limită UAT cu Cacica, comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava"... detalii

Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare, cu anexele aferente trim IV an 2015 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ”Modernizare drum comunal DC 21 Cacica-Pirtestii de Jos, KM 5+600-7+100, in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava” ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2016 ... detalii

Raport modificare buget 29.02.2016 ... detalii

Raport privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, jud.Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru anul 2016 ... detalii

Raport de specialitate privind Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava si a Programului de investitii pentru anul 2016 ... detalii

Raport referitor la Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie, martie si aprilie 2016 ... detalii

Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, pe anul 2015, din excedentul bugetului local al anului precedent ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Raport la proiectul de hotarare privind stabilirea retelei Scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul Scolar 2016-2017 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de concesionare a amplasamentului studiat in suprafata de 30116 mp teren proprietate publica a statului si identificat in planul topografic vizat de O.C.P.I. Suceava din care se vor ocupa 60 mp pentru amplasare si construire punte pietonala”La Musuleac” si 396 mp pentru amplasare si construire gabioane, peste paraul Solonet din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiilor : Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire si Expertiza tehnica, precum si realizarea investitiei” Amenajare grup sanitar si creare nou acces pentru pacienti la dispensarul uman din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local a comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local a comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind primirea de noi membri in Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Pirtestii de Jos in Adunarea Generala a AJAC Suceava, sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum si pentru semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii / retragerii unor membri ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii a comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Raport hcl nr.11 ... detalii

Raport hcl nr.10 ... detalii

Raport hcl nr.9 ... detalii